[EN below]

Шаноўныя калегі, жадаю падзяліцца сваёй найноўшай перакладніцкай супрацай з Уладзіславам Гарбацкім з Эўрапейскага Гуманітарнага Ўніверсітэту. Мы ўзяліся перакладаць з ангельскай на беларускую зін - нефармальны навукова-папулярны буклет - пра Тэорыю Сэксуальных Канфігурацыяў (ТСК). Саму тэорыю распрацавала Прафесарка Сэры ван Андэрс, а над ангельскім арыгіналам зіну працавалі Алекс Янтафі, Мэг-Джон Баркер, і Джулс Шыл. ТСК прапануе больш шырокі спэктр тэрмінаў для абмеркаваньня гендарнай ідэнтычнасьці і сэксуальнае арыентацыі. Што існуе па-за бінарнымі клясамі мужчынаў і жанчынаў, геяў і гетэра, ванілі і БДСМ? Якую прастору займае разнастайнасьць самасьцяў гендар/полу і як знайсьці ў гэтай прасторы сябе? Гэтымі картаграфічнымі пытаньнямі і займаецца ТСК.

Гэты пераклад быў для нас пэўным выклікам распрацоўкі беларускай лексікі для гендарных дыскусій. Тут яшчэ шмат працы ў тым што кранаецца займеньнікаў, гендарных формаў, слоўніка навокал асобаў небінарнага гендару, зь якім вельмі складана працаваць ў гендарных мовах такіх як беларуская. Гэта ў ангельскай можна проста ўвесьці небінарны займеньнік "they" і далей усе працуе, а ў беларускай і іншых кантынентальна эўрапейскіх мовах трэба шмат думаць пра новую граматыку.

Шмат у якіх пытаньнях - асабліва на графічных дыяграмах - зін толькі крыху кранае паверхню, і не ўключае эмпірычныя вынікі найноўшых дасьледаваньняў. Але ж для людзей што ня ўпісваюцца ў цыс-гетэра парадыгму нават і такі кароткі, папулярны тэкст можа быць вялікім адкрыцьцём суцэльнага сусьвету альтэрнатыўных магчымасьцяў для самавызначэньня. Спадзяюся гэты зін стане добрай адпраўной кропкай для асабістых гендарных падарожжаў.

Для тых хто не чытае на беларускай, вельмі раю прачытаць арыгінал на ангельскай ці адзін зь іншых перакладаў (французская/гішпанская/італійская), ці распачаць уласны пераклад на ўласную мову ў якасьці практыкаваньня.

queensu.ca/psychology/van-ande

Follow

Dear colleagues, I want to share my most recent translation project coauthored with Uladzislau Harbacki from the European Humanities University. We undertook a translation from English into Belarusian of a zine - an informal popular science booklet - about the Sexual Configurations Theory (SCT). The theory itself was developed by Prof. Sari van Anders, and the English original was created by Alex Iantaffi, Meg-John Barker, and Jules Scheele. SCT proposes a broader range of terms to discuss gender identity and sexual orientation. What exists beyond the binary classes of men and women, gays and straights, vanilla and kink? What space does the diversity of gender/sex identities occupy and how to find oneself in that space? These are the mapping questions that SCT addresses.

This translation was a challenge for us to develop Belarusian vocabulary for gender discussions. In many questions - especially the graphical diagrams - the zine only scratches the surface and doesn't include the rich empirical results of newest studies. However, for people who don't fit in the cis-hetero paradigm even such a short popular text can be a great discovery of a whole wide world of alternative options for self-identification.

There is a lot of work left in what concerns the pronouns, gendered forms, vocabulary surrounding people of nonbinary gender, which is very hard to work with in gendered languages such as Belarusian. In English it is easy to introduce the pronoun "they" and everything works from there on, but in Belarusian and other continental European languages one needs to think a lot about new grammar. I hope this zine becomes a good starting point for individual gender journeys.

For those who don't read Belarusian, I highly recommend either reading the English original or one of the other translations (French/Spanish/Italian), or undertaking your own translation into your own language for an exercise.

queensu.ca/psychology/van-ande!

· · Web · 0 · 2 · 1
Sign in to participate in the conversation
Fediphilosophy

Fediphilosophy is a place for current researchers (including graduate students) and teachers whose work engage with philosophy to network and relax.